پیشنهاد فنی الکتروموتورهای ( DC & AC ) فشار متوسط ( .M.V ) فشار قوی ( .H.V )

  1.   الکتروموتور .M.V ( فشار متوسط )
7,200  KG 10 P 6.6 KV 480  KW Euro 50,000 Euro 40,000

مشتری  :   شرکت  فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد   دی 95             تاریخ  سفارش اسفند 95

DATA SHEET        DRAW OUT 

______________________________

 2     الکتروموتور .H.V ( فشار قوی )

17,500  KG 4 P 10 KV 3800  KW Euro 105,000 Euro 95,000

مشتری  :   مجتمع آهن و فولاد ارفع

تاریخ پیشنهاد اردیبهشت 96

DATA SHEET        DRAW OUT 

_____________________________________

3   الکتروموتور .H.V ( فشار قوی )

8,550  KG 12P 11 KV 4410  KW Euro 250,000 Euro 220,000

مشتری  :   شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان

تاریخ پیشنهاد امرداد 96

DATA SHEET        DRAW OUT

___________________________________

4  الکتروموتور .H.V ( فشار قوی )

5,480  KG 8 P 10 KV 475  KW Euro 52,000 Euro 42,000

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد امرداد 96

DATA SHEET        DRAW OUT

_______________________________

5  الکتروموتور .M.V ( فشار متوسط )

2,480  KG 4 P 3.3 KV 250  KW Euro 20,000 Euro 15,000

مشتری  :   شرکت پمپ برکه

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

6  الکتروموتور  DC

8,480  KG 4 P 600 V 600  KW Euro 120,000 Euro 110,000

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

7  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

7,235  KG 4 P 6.6 KV 1700  KW Euro 63,000 Euro 55,000

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

8  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

2,200  KG 4 P 6.6 KV 315  KW Euro 20,00 Euro 15,000

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

9  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

9,140  KG 4 P 6.6 KV 1700  KW Euro 63,000 Euro 55,000

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

10  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

9,410  KG 4 P 6.6 KV 1900  KW Euro 70,000 Euro 60,000

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

11  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

5,290  KG 4 P 6.6 KV 1000  KW Euro 34,000 Euro 28,000

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

12  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

2,200  KG 4 P 6.6 KV 315  KW Euro 20,000  Euro  15,000

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

13  الکتروموتور  .M.V ( فشار متوسط )

28,000  KG 6 P 6.6 KV 6.7  MW Euro 280,000 Euro 230,000

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد آبان  96

DATA SHEET        DRAW OUT

___________________________

در حال بروز رسانی ….