الکتروموتورهای فشار ضعیف ( .L.V )

الکتروموتورهای فشار ضعیف  ( .L.V )

ردیف مشتری نوع موتور ولتاژ توان دور یا پل
1 تک سرام AC SQ LV 110 2
2 کهرباگستر AC SQ LV 110 4
3 جمکو AC SQ MV 160 2
4 فولاد ارفع AC SQ LV 200 10
5 فولاد آلیاژی AC SQ LV 250 4
6 رازی بندر AC SQ MV 800 4
7 ذوب آهن اصفهان DC LV 300 800-1600
8 فولاد آلیاژی AC Slip Ring LV 89, 70, 44, 11 4
9 فولاد خوزستان AC Slip Ring LV 85 4
10 تعمییرات آراد AC SQ LV 450 2
11 زاگرس الکتریک AC SQ LV 15 4
12 زاگرس الکتریک AC SQ LV 200 8
13 زاگرس الکتریک AC SQ LV 15 6&4
14 زاگرس الکتریک AC SQ MV 900, 560, 1400 6
15 زاگرس الکتریک AC Slip Ring LV 132 10
16 تعمییرات آراد AC SQ LV 1.5 4
17 صدر فولاد AC SQ LV 18.5 8
18 تعمییرات آراد DC LV 49.46 350
19 زاگرس الکتریک AC SQ LV 0,37, 7,5, 11, 15 4
20 تعمییرات آراد AC SQ LV 64 4
21 زاگرس الکتریک AC SQ MV 630 4
22 کهرباگستر DC LV 300 800-1600
23 ذوب آهن اصفهان AC SQ LV 22 4
24 صنایع مس AC SQ LV 560 4
25 فولاد آلیاژی AC SQ LV 45 4
26 سیمان قائن AC SQ MV 1120 4
27 صدر فولاد DC LV 590 4
28 زاگرس الکتریک AC SQ LV 200 4
29 زاگرس الکتریک AC Slip Ring LV 132 4
30 زاگرس الکتریک AC Slip Ring LV 1450 8

این لیست در حال بروز رسانی می باشد .

Scroll to top