پیشنهاد فنی الکتروموتورهای ( DC & AC ) فشار متوسط ( .M.V ) فشار قوی ( .H.V )

  1.   الکتروموتور فشار متوسط  .M.V
7,200  KG 10 P 6.6 KV 480  KW

مشتری  :   شرکت  فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد   دی 95             تاریخ  سفارش اسفند 95

DATA SHEET        DRAW OUT 

______________________________

 2     الکتروموتور فشار قوی .H.V

17,500  KG 4 P 10 KV 3800  KW

مشتری  :   مجتمع آهن و فولاد ارفع

تاریخ پیشنهاد اردیبهشت 96

DATA SHEET        DRAW OUT 

_____________________________________

3   الکتروموتور فشار قوی .H.V

8,550  KG 12P 11 KV 4410  KW

مشتری  :   شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان

تاریخ پیشنهاد امرداد 96

DATA SHEET        DRAW OUT

___________________________________

4  الکتروموتور فشار قوی .H.V

5,480  KG 8 P 10 KV 475  KW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد امرداد 96

DATA SHEET        DRAW OUT

_______________________________

5  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

2,480  KG 4 P 3.3 KV 250  KW

مشتری  :   شرکت پمپ برکه

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

6  الکتروموتور جریان مستقیم  DC

8,480  KG 4 P 600 V 600  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

7  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

7,235  KG 4 P 6.6 KV 1700  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

8  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

2,200  KG 4 P 6.6 KV 315  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

9  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

9,140  KG 4 P 6.6 KV 1700  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

10  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

9,410  KG 4 P 6.6 KV 1900  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

11 الکتروموتور فشار متوسط .M.V

5,290  KG 4 P 6.6 KV 1000  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

12  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

2,200  KG 4 P 6.6 KV 315  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

13  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

28,000  KG 6 P 6.6 KV 6.7  MW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد آبان  96

DATA SHEET        DRAW OUT

___________________________

در حال بروز رسانی ….