پیشنهاد فنی الکتروموتورهای ( DC & AC ) فشار متوسط ( .M.V ) فشار قوی ( .H.V )

ردیف

WJS. Ref.

KW

rpm

Voltage

1 9902-001 200 4 6600
2 9902-001 250 4 3300
3 9902-001 5500 8 6600
4 9902-002 560 6 6300
5 9902-003 315 4 6600
6 9902-004 521 4 400
7 9902-004 746 4 400
8 9902-004 1006 2 6000
9 9903-001 200 4 10000
10 9903-002 355 6 400
11 9903-003 315 6 415
12 9903-004 132 6 415
13 9903-005 500 4 6600
14 9904-001 300 4 6600
15 9904-002 710 4 6000
16 9904-004 450 4 6000
17 9905-003 800 2 6600
18 9905-006 1200 2 6000
19 9905-007 1600 8 690
20 9906-001 1700 8 6000
21 9906-002 710 4 690
22 9906-003 630 4 6600
23 9906-005 1700 6 6600
24 9906-006 1250 6 6600
25 9907-001 700 4 6000
26 9907-001 1365 4 6000
27 9907-003 2500 2 6600
28 9907-003 1600 2 6600
29 9907-003 900 4 6600
30 9907-004 1400 10 6600
31 9907-007 1640 10 6600
32 9907-009 640 2 6000
33 9908-001 3150 6 6600
34 9908-001 3400 6 6600
35 9908-002 2000 6 6600
36 9908-006 500 6 6600
37 9908-007 1000 6 6600
38 9908-008 1250 6 690
39 9908-009 1350 6 690

 

  1.   الکتروموتور فشار متوسط  .M.V
7,200  KG 10 P 6.6 KV 480  KW

مشتری  :   شرکت  فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد   دی 95             تاریخ  سفارش اسفند 95

DATA SHEET        DRAW OUT 

______________________________

 2     الکتروموتور فشار قوی .H.V

17,500  KG 4 P 10 KV 3800  KW

مشتری  :   مجتمع آهن و فولاد ارفع

تاریخ پیشنهاد اردیبهشت 96

DATA SHEET        DRAW OUT 

_____________________________________

3   الکتروموتور فشار قوی .H.V

8,550  KG 12P 11 KV 4410  KW

مشتری  :   شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان

تاریخ پیشنهاد امرداد 96

DATA SHEET        DRAW OUT

___________________________________

4  الکتروموتور فشار قوی .H.V

5,480  KG 8 P 10 KV 475  KW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد امرداد 96

DATA SHEET        DRAW OUT

_______________________________

5  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

2,480  KG 4 P 3.3 KV 250  KW

مشتری  :   شرکت پمپ برکه

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

6  الکتروموتور جریان مستقیم  DC

8,480  KG 4 P 600 V 600  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

7  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

7,235  KG 4 P 6.6 KV 1700  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

8  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

2,200  KG 4 P 6.6 KV 315  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

9  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

9,140  KG 4 P 6.6 KV 1700  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

10  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

9,410  KG 4 P 6.6 KV 1900  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

11 الکتروموتور فشار متوسط .M.V

5,290  KG 4 P 6.6 KV 1000  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

12  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

2,200  KG 4 P 6.6 KV 315  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  96

DATA SHEET        DRAW OUT

____________________________

13  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

28,000  KG 6 P 6.6 KV 6.7  MW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد آبان  96

DATA SHEET        DRAW OUT

___________________________

14. الکتروموتور DC جریان مستقیم

11,000  KG

          6 P

   600 V

     750 KW

مشتری  :   مجتمع فولاد آذربایجان ( میانه )

تاریخ پیشنهاد    فروردین 97

DATA SHEET           DRAW OUT

________________________

15. الکتروموتور LV فشار ضعیف

7,350  KG

          6 P

   690 V

     1000  KW

مشتری  :   فولاد سیادن

تاریخ پیشنهاد    فروردین 97

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

16. الکتروموتور MV  فشار متوسط

2,970  KG

          4 P

   6.6 KV

     250 KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سفید دشت

تاریخ پیشنهاد    شهریور 97

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

17. الکتروموتور MV  فشار متوسط

3,550  KG

          4 P

   6.6 KV

     450 KW

مشتری  :   شرکت دانشوران

تاریخ پیشنهاد    آبان  97

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

18. الکتروموتور HV  فشار قوی

5,510  KG

          8 P

   10 KV

     475 KW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن احیا سپاهان

تاریخ پیشنهاد    آبان 97

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

19. الکتروموتور MV فشار متوسط

3,000  KG           4 P    6.6 KV      315 KW

مشتری  :   شرکت شایان طرح

تاریخ پیشنهاد    دی 97

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

20. الکتروموتور LV   فشار ضعیف

3,500 KG           4 P    690 V      500 KW

مشتری  :   صنایع فولاد ایران

تاریخ پیشنهاد    بهمن  97

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

21. الکتروموتور MV   فشار متوسط

3,000  KG           4 P    6.6 KV       315  KW

مشتری  :   نو آوران صنعت سبز ( پیشنهاد 001-9803 )

تاریخ پیشنهاد    فروردین 98

DATA SHEET           DRAW OUT     

_________________________

22. الکتروموتور MV   فشار متوسط

3,020  KG           4 P    6 KV      410 KW

مشتری  :   هیربد نیرو ( پیشنهاد 002-9803 )

تاریخ پیشنهاد    خرداد 98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

23. الکتروموتور DC جریان مستقیم

3,000  KG           6 P    450 V      210  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد آلیاژی ایران ( پیشنهاد 003-9805 )

تاریخ پیشنهاد    تیر 98

DATA SHEET           DRAW OUT    

_________________________

24. الکتروموتور MV  فشار متوسط

8,580  KG           8 P    6.3 KV      1,250  KW

مشتری  :   سیمان داراب ( پیشنهاد 004-9805 )

تاریخ پیشنهاد    تیر 98

DATA SHEET           DRAW OUT   

________________________

25. الکتروموتور MV    فشار متوسط

10,500  KG           6 P    6.6 KV      2 MW

مشتری  :   صنایع فولاد ایران ( پیشنهاد 010-9807 )

تاریخ پیشنهاد    فروردین 98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

26. الکتروموتور MV  فشار متوسط

6,000  KG           4 P    6.3 KV        800 KW

مشتری  :   مجتمع فولاد مبارکه  ( پیشنهاد 013-9807)

تاریخ پیشنهاد    مهر 98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

27. الکتروموتور HV  فشار قوی

4,000  KG           4 P    10 KV      400 KW

مشتری  :   شایان طرح ( پیشنهاد 014-9807 )

تاریخ پیشنهاد    مهر 98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

28. الکتروموتور MV    فشار متوسط

6,000  KG           6 P    6.6 KV      800 KW

مشتری  :   جهان فولاد سیرجان ( پیشنهاد 015-9807 )

تاریخ پیشنهاد    مهر  98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

29. الکتروموتور MV   فشار متوسط

2,100  KG           4 P    6  KV       220 KW

مشتری  :   ممتاز پمپ ( پیشنهاد 016-9807 )

تاریخ پیشنهاد    مهر 98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

30. الکتروموتور DC جریان مستقیم

13,000  KG             4 P    800 V      930 KW

مشتری  :   مجتمع نورد آلومینیم اراک ( پیشنهاد 001-9808 )

تاریخ پیشنهاد    آبان  98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

31. الکتروموتور MV  فشار متوسط

22,800  KG              6 P    6 KV      4.5 MW

مشتری  :   مجتمع سنگ اهن مرکزی ایران ( پیشنهاد 002-9808)

تاریخ پیشنهاد    آبان  98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

32. الکتروموتور LV  فشار ضعیف

7,000  KG           4 P    690 V      710 KW

مشتری  :   پمپ ایران ( پیشنهاد 003-9808 )

تاریخ پیشنهاد    آبان  98

DATA SHEET           DRAW OUT

_________________________

در حال بروز رسانی ….

Scroll to top