گواهینامه های فوکه FOCQUET

 

  

  م

           وتور فشار متوسط،الکتروموتور فشار ضعیف،الکتروموتور

فلنجدار،الکتروموتور پایه دار،الکتروموتور عمودنصب،الکتروموتورسنسوردار،

Scroll to top